"Процедура "избор с публична покана" за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА